QUÍMICA II BATXILLERAT: Projecte Riuet Illes Balears By texasbeerguide.com

QUÍMICA

texasbeerguide.com ¼ 0 Read

Aquest llibre de Química de 2n de Batxillerat és fruit de l’experiència acumulada durant molts d’anys de n'Emma Sánchez Clark i n'Agustí Vergés Aguiló com a professors de Química a diferents centres de les Illes Balears i com a coordinadors dels Seminaris de Química adscrits a les proves PAU i PBAU.Els conceptes i els procediments treballats en aquest llibre estan totalment adaptats al currículum de Batxillerat actualment vigent a les Illes Balears i a les proves PBAU d’aquesta comunitat autònoma.Cada unitat didàctica d’aquest llibre inclou:Una introducció breu.Un índex.El desenvolupament dels continguts de la unitat que s'expliquen de forma concisa. Els conceptes clau es presenten dins quadres per ressaltar la seva importància. Els continguts van acompanyats de qüestions, tant numèriques com de raonament, per aplicar els continguts.Una pràctica de laboratori guiada, és a dir, formada per una seqüència d'activitats en les quals es guia l'alumnat perquè reflexioni, faci hipòtesis, dissenyi els experiments, reculli dades, en tregui conclusions i les comuniqui.Un apartat d’aspectes QTSA (química, tecnologia, societat i ambient). S’inclouen els aspectes QTSA aprovats a les reunions de PBAU.Un llistat d’activitats i problemes ordenats per dificultat i que treballen tots els apartats de la unitat.Unes preguntes competencials similars a les que apareixen a les PBAU.Totes les preguntes i activitats PAU i PBAU que han sortit sobre el tema a partir de l'any 2010.Totes les qüestions, activitats, preguntes competencials i preguntes PAU i PBAU tenen la seva solució numèrica.Aquest llibre es completa amb un llibre solucionari, en el qual, a més de la teoria que es troba en el llibre anterior, estan resoltes, pas a pas, totes les qüestions, activitats, preguntes competencials i les activitats de les pràctiques guiades.

Els llibres es poden utilitzar amb metodologies molt diferents. En tenir les activitats seqüenciades per dificultat i molt variades, són adequats per treballar amb estudiants de diferents capacitats, ritmes i estils d’aprenentatge. També permeten un aprenentatge autònom per part dels estudiants i poden servir com a llibres de consulta per a estudiants que tenguin Química com a matèria en els primers cursos de diferents estudis universitaris. QUÍMICA II BATXILLERAT: Projecte Riuet Illes Balears